عرضه کلیه برندهای لپ تاپ و قطعات به روز دنیا با گارانتی معتبر به قیمت تجاری

Price

QP

QB

OS

OTHER

ODD

VGA

LCD

HDD

RAM

CPU

MODEL

NO

ACER

520000

0  

0

Dos

W,BT /سازگار

DVD

128 ,Int4500, 820

14.1"

320

1024

Cel 2.2 G, 1c

Extensa 4333

1

830000

0

0

Dos

W,BT /سازگار

DVD

512 ,ATI 5470, 1G

14.1"

320

4096

Ci5 2.53 G, 3c

Aspire 4738 G

2

590000

4

6

7HP

W

DVD

256 ,ATI 4250, 1.5

15.4"

320

3072

Ath 2.3 2MB

Aspire 5252

3

690000

5

5

7HP

W

DVD

256 ,ATI 4250, 1.5

15.4"

640

4096

Phe 2.1 3MB

Aspire 5552

4

570000

5

21

Dos

W,BT /آوا

DVD

128 ,Int4500, 820

15.4"

320

2048

CD 2.2 G, 1c

Aspire 5736 Z

5

790000

0

0

Dos

W,BT /سازگار

DVD

1G ,G540M, 2G

15.4”

640

4096

Ci3 2.4 G, 3c

Aspire 5742 G

6

390000

0

0

7HP

W,BT /سازگار

---

Intel 965

10.2"

250

1024

Atom 1.6

Aspire one

7

IBM LENOVO

740000

0

0

DOS

HDD320+MOUSE+BAG

DVD

128 ,Int4500, 820

14.1"

500

2048

Ci3 2.5 G , 3c

Think pad

1

600000

0

1

Dos

W,BT/سازگار

DVD

128 ,Int4500, 820

15.6"

250

2048

CD 2.2 G, 3c

G 550

2

800000

0

0

7HP

W,BT/سازگار

DVD

512 ,G310M, 1.5

15.6"

500

4096

Ci3 2.4 G, 3c

G 560

3

HP

1030000

0

0

7HP

W,BT,HDMI/cham

DVD

512 ,ATI 5470, 1G

13.3"

500

4096

Ci5 2.53 G, 3c

DV3-4160

1

1160000

0

0

7HP

W,BT,HDMI/متال

DVD

512 ,ATI 5470, 1G

13.3"

640

6144

Ci5 2.53 G, 3c

DV3-4170

2

1290000

0

0

7HP

W,BT,FP,HDMIمتال

DVD

1G ,ATI 5650, 2G

15.6"

500+

6144

Ci7 1.6 G, 6c

DV6-3052

3

970000

0

0

7HP

W,BT,FP,HDMIمتال

DVD

1G ,ATI 5650, 2G

15.6"

500+

4096

Ci3 2.26 G, 3c

DV6-3120

4

1040000

0

0

7HP

W,BT,HDMI/بژ

DVD

1G ,ATI 5650, 2G

15.6"

500+

4096

Ci5 2.53 G, 3c

DV6-3141

5

1180000

0

0

7HP

W,BT,FP,HDMIمتال

DVD

1G ,ATI 5650, 2G

15.6"

640

6144

Ci5 2.53 G, 3c

DV6-3150

6

1250000

0

0

7HP

W,BT,FP,HDMIمتال

DVD

1G ,ATI 5650, 2G

15.6"

500+

4096

Ci7 1.7 G, 6c

DV6-3178

7

1400000

0

0

7HP

W,BT,FP,HDMIمتال

BRR

1G ,ATI 5650, 2G

15.6"

640

6144

Ci7 1.6 G, 6c

DV6-3190

8

780000

0

0

Dos

W,BT,HDMI,Bag

DVD

1G ,ATI 6370, 1.5

15.6"

320

3072

Ci3 2.5 G, 3c

ProBook 4520 I3

9

830000

2

2

Dos

W,BT,HDMI,Bag

DVD

1G ,ATI 6370, 1.5

15.6"

320

3072

Ci5 2.6 G, 3c

ProBook 4520 I5

10

600000

2

19

Dos

W,BT,HDMI,M,Bag

DVD

128 ,Int4500, 820

15.6"

320

2048

CD 2.3 G, 1c

HP 620

11

850000

2

6

Dos

/W,BT,HDMIبژ

DVD

1G ,ATI 5470, 2G

14.1"

500

2048

Ci5 2.53 G, 3c

HP G42-396

12

680000

0

0

Dos

W,BT,HDMI/مشکی

DVD

128 ,Int4500, 820

15.6"

320

2048

Ci3 2.4 G, 3c

HP G62-B31

13

820000

2,6

17,6

Dos

W,BT,HDMI

DVD

1G ,ATI 5650, 2G

15.6"

500

4096

Ci5 2.53 G, 3c

HP G62-B55,53

14

ASUS

1290000

0

0

7PR

W,BT,Bag/الماس

DVD

2G,ATI 5730, 3.5G

14.1"

640

4096

Ci7 1.6 G, 6c

A 42 JA

1

750000

0

0

7PR

W,BT,Bag /سازگار

DVD

512 ,ATI 5470, 1G

15.6"

320

2048

Ci3 2.4 G, 3c

A 52 JE

2

800000

0

3

Dos

W,BT /الماس

DVD

512 ,ATI 5470, 1G

15.6"

320

3072

CD 2.13 G, 3c

A 52 F

3

930000

0

1

7PR

W,BT,Bag /سازگار

DVD

1G ,G310M, 2G

15.6"

320

3072

Ci3 2.4 G, 3c

A 52 JC

4

940000

0

0

Dos

W,BT,Bag/سازگار

DVD

512 ,ATI 5470, 1G

14.1"

500

4096

Ci3 2.4 G, 3c

K 42 JE  Pink

5

950000

0

0

Dos

W,BT,Bag/Global

DVD

512 ,ATI 5470, 1G

15.6"

500

4096

Ci5 2.53 G, 3c

K 52 JU

6

1020000

0

2

Dos

W,BT,Bag/الماس

DVD

1G ,ATI 6370, 2G

15.6"

500

4096

Ci5 2.6 G, 3c

K 52 JT  I5

7

990000

0

0

Dos

W,BT,Bag/الماس

DVD

1G ,G310M, 2G

15.6"

500

4096

Ci5 2.4 G, 3c

K 52 JC

8

830000

0

0

Dos

W,BT,Bag /سازگار

DVD

1G ,ATI 5470, 2G

15.6"

500

3072

CD 2.13 G, 3c

K 52 JR 

9

1240000

0

0

7PR

W,BT,Bag,FH/سازگار

BRR

1G ,G425M, 2G

14.1"

640

4096

Ci5 2.53 G, 3c

N 43 JF

10

1380000

0

0

7PR

W,BT,Bag/الماس

BRR

1G ,G335M, 2G

14.1"

640

4096

Ci7 1.6 G, 6c

N 43 JQ

11

1070000

0

0

Dos

W,BT,Bag/الماس

DVD

1G ,G325M, 2G

15.6"

500

4096

Ci3 2.4 G, 3c

N 52 JV

12

1120000

0

0

Dos

W,BT,Bag/الماس

DVD

1G ,G335M, 2G

15.6"

500

4096

Ci5 2.6 G, 3c

N 53 JN

13

1250000

0

2

7PR

W,BT,Bag /سازگار

BRR

1G ,G425M, 2G

15.6"

500

4096

Ci5 2.53 G, 3c

N 53 JF

14

1360000

0

0

7PR

W,BT,Bag/الماس

BRR

2G ,G425M, 3G

15.6"

500

4096

Ci5 2.53 G, 3c

N 53 JL

15

1290000

0

0

Dos

W,BT,Bag

DVD

1G ,G540M, 2G

15.6"

640

4096

Ci7 2.0 G, 6c

N 53 SV

16

1050000

0

0

Dos

W,BT,Bag/الماس

DVD

1G ,G325M, 2G

16.4"

500

4096

Ci3 2.4 G, 3c

N 61 JV W

17

880000

0

1

7PR

W,BT,Bag /سازگار

DVD

512 ,ATI 5470, 1G

14.1"

320

3072

CD 2.13 G, 3c

X 42 JY RED

18

1200000

1

3

7PR

W,BT

DVD

1G ,ATI 6370, 2G

14.1"

500

4096

Ci7 1.6 G, 6c

X 42 J I7

19

440000

2,3

9,8

7PR

W,BT,6Cel/ Global

---

Intel 965

10.2"

250

1024

Atom 1.6, 512K

Eee pc 1001 B,W

20

440000

3,1

13,0

7PR

W,BT,6Cel/ Global

---

Intel 965

10.2"

250

1024

Atom 1.6, 512K

Eee pc 1001 L,Y

21

TOSHIBA

1290000

1

0

7HP

W,FP,SerialPort

DVD

512, Quad NVS3100

15.6"

500

4096

Ci7 1.7 G, 6c

Tecra A11

1

APPLE

3000000

0

0

Mac

W,BT/نقره ای

DVD

1G ,ATI 5750, 2G

27 "

1tera

4096

Ci5 2.8 G, 8c

MB 511 LL/A

1

1250000

0

0

Mac

W,BT/سفید

DVD

256 ,G320M, 1.5

13.3"

250

2048

C2D 2.4 G, 3c

MC 516 LL/A

2

2290000

0

0

Mac

W,BT/نقره ای

DVD

256 ,G330M, 1.5

15.4"

320

4096

Ci5 2.53 G, 4c

Pro 372 LL/A

3

2750000

0

0

Mac

W,BT/نقره ای

DVD

512 ,G330M, 1.5

15.4"

500

4096

Ci7 2.66 G,4c

Pro 373 LL/A

4

1580000

2

1

Mac

W,BT/نقره ای

DVD

256 ,G320M, 1.5

13.3"

250

4096

C2D 2.4 G, 3c

Pro 374 LL/A

5

1800000

0

0

Mac

W,BT/نقره ای

DVD

256 ,G320M, 1.5

13.3"

320

4096

C2D 2.6 G, 3c

Pro 375 LL/A

6

2100000

0

0

Mac

W,BT/آلومنیوم

---

256 ,G320M, 1.5

13.3"

128s

2048

C2D 1.86 G, 3c

AIR 503 LL/A

7

1400000

0

0

Mac

W,BT/آلومنیوم

---

256 ,G320M, 1.5

11.6"

64s

2048

C2D 1.4 G, 3c

AIR 505 LL/A

8

MSI

870000

0

0

7HP

W,BT,BAGماتريكس

DVD

INTEL

14.1"

320

4096

Ci3 2.4 G, 3c

CR 420

1

1620000

0

0

7HP

W,BT,BAGماتريكس

DVD

ATI 5470 1G

15.6"

640

4096

Ci5 2.53 G, 3c

CX 620-3D

2

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام آذر ۱۳۸۹ساعت 13:28  توسط امیر دلکانی |